Lão sếp già sung sướng vét máng em thư ký ngọt nước, là không phải ngươi chết chính là ta sống, em thư ký nói thử xem, cứ làm cái trò này mãi thì còn có ý nghĩa gì. Tại sao mọi người không thể hợp lại
làm ra chút chuyện chánh sự em thư ký chậm rãi nói. Nhưng lời này của em thư ký lại làm cho lão sếp già chấn động, phim sec em thư ký lúc nào trở nên nhu thuận
như vậy, trước kia là một người đàn bà theo chủ nghĩa nữ quyền mười phần, thiếu điều là hận không thể cùng con sư tử đá ở trước cửa lớn ủy
ban huyện đại chiến 300 hiệp….. em thư ký dâu, em thư ký không sao chứ, sao lại bi quan như thế, hay là…