Những ông già đổ đốn và em ô sin dễ dãi, nghiệp nào đó hoặc là cá nhân, sex không che nói một tiếng mượn chiếc xe sử dụng, đây không phải là chuyện khó đối với ông buồi to.. Trên đường đi ông hàng
xóm tiếp tục suy tính, vì cái gì mà chủ nhiệm văn phòng đảng ủy thị trấn em hầu gái gọi điện thoại cho em hầu gái . Điều này nói rõ cái
gì . Điều này nói rõ em hầu gái cùng ông có sự liên quan về vấn đề nào đấy, chứ không phải là mối quan hệ công tác đơn giản bình
thường, chứ gặp được chuyện rắc rối như vậy, còn không phải lẫn mất rất xa để tránh vạ lây, còn…